Tuesday 12 July 2011

ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್

ನಿರೂಪಣ್: ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜ, ಅಶೋಕನಗರ

ಮಾ|| ಬಿವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯ ಭಾರತಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಚಳುವಳಿಂತ್, ರೈತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿಂಕ್ ಏಕ್ವೊಟಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ೭೦ ವರ್ಸಾಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಳ್`ಲ್ಲೊ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಮುಖೆಲಿ. ತೊ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ೧೯೪೦ ಇಸ್ವಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾವೆಳಿಂಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಚಳುವಳಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಚೊ ಅನಿ ಶಾಸಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊವ್ನ್ ಲೋಕ ಮೊಗಾಳ್ ಮುಖೆಲಿ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್`ಲ್ಲೊ. ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಅನಿಂ ಸಬಾರ್ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ಬರೈಲ್ಯಾತ್. ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ವಿಶಾಂತ್ ವಿಚಾರ್`ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್  ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್  ವಿವರ್: 
1) ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? 

ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಏಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಲ್ಪಾನಿಕ್ ಸ್ಥಿತ್. ತಿ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ  ಆಸ್`ಲ್ಲ್ಯಾ  ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ಅಮಿ ಆಶೆಂವ್ಚಾ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಗಾಚಾ ಕಾಲ್ಪಾನಿಕ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಣಾಂಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆತೊಲೊ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿತೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ  ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭೇದ್ ಭಾವ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ರೂಪಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ. ಉತ್ಪನ್ನೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಾಂಟೊ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಢೆಕ್ ವಿನಿಯೊಗ್ ಜಾತೊಲೊ. ಸೈನಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ. 

ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಅಸೊ ಕೋಚೋವ್ನ್, ವೋಂಪೋವ್ನ್, ಪಾಲನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಬೆಳೆಂ ಲುವೊಂಕ್ ಏನಾ. ಘಾಮ್ ಪೀಳಿನಾಶೆಂ ದುಡು ಹಾತಿಂ ಸೆರ್‍ವಾನಾ. ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂತ್ ಧನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಲಿಸ್ ಉಪಾವ್ ನಾ. ಥೈಂ ಕೊಣಾಂಕೀ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ತಕೀತ್ ಮಜೂರಿ. ಫಟ್ಕಿರಿ ರುಜ್ವಾತೆಕ್ ಆನಿ ಚೊರ್ಯಂ ಕರ್ತ್ಯುವ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾಚೊನಾ. ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಲ್ಲಾಳಿಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ಥೈಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮತಾವಾದಚೊ ಅಧಿಪತ್ಯ್; ಕಾಮೆಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೈಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಯೀ ಥೈಂ ವೊಚೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಥೈಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚ್ಹ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಶಿವಾಯಿ ದುಸ್ರಿಂ ಬಸ್ಕಾಂ ಯಾ ಜಾಗೋ ಆಸಾಚೊನಾ

2) ಕಮ್ಯುನಿಸಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜವಾದೆಕ್ ಕಿತೆಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್? 

ಸಮಾಜವಾದ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್. ಸಮಾಜವಾದೆಂತ್ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ವರ್ಗ್ ಭೇದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿವಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಭೇದ್  ಉಣೊ ಜಾತೊಲೊ.ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಾಮ್, ವಸ್ತಿ, ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಉಚಿತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲಾಬ್ತೆಲಿ. ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಘೆತೊಲೊ. ಸಮಾಜೆಚೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಆನಿ ವಿನಿಯೋಗ್ ಯೋಜನಾಭರಿತ್ ಆಸೊನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸವಲತ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತ ದಿತೆಲೆ.  ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯ್ ಘಟ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 

3) ಕಮ್ಯುನಿಸಂತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೀಜ್ ಗೀ?

ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಭಂಡವಾಳ್ ಶಾಹಿ  ರೂಪಾಚಿ ಮಣ್ಜೆ ಆತಾಂಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಡಳಿತೆಚಿ ರೀತ್ ಬದ್ಲುನ್  ವರ್ಗ್ ಭೇದ್ ನಾತ್`ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬೊವ್ನ್ ಆಡಳಿತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿವ್ಚೊಂ ಮುಖ್ಯ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ  ಎಕ್ ಚ್ಹ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಯಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿಚ್ಹ್ ರೀತ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ.  ಪೂಣ್ ತಿ ರೀತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್  ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮತದಾನೆಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಆಸೊನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾರ್ಕೊ ಮನಿಸ್ ನೈ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಉಚ್ಹಾಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್`ಯೀ ಲೋಕಾಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್, ಲೊಕಾ ಕಾಥಿರ್, ಆನಿ ಲೊಕಾನ್`ಚ್ಹ್  ಚುನಾಯಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ನೀಜ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಚೊ ನೀಜ್ ಶೆವೊಟ್ ಮಣ್ಜೆ ಪ್ರಜೆ [ನಾಗರಿಕ್] ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಭು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೌತೊಲೊ. ನೈ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬಿರ್ಲಾಕ್ ಯೀ ಎಕ್`ಚ್ಹ್ ಓಟ್, ಕಾರ್ಮಿಲಾಕೀ ಎಕ್`ಚ್ಹ್ ಓಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾನತ್! ಪೂಣ್ ಬಿರ್ಲಾ ಕೆದಿಂಕ್`ಚ್ಹ್ ಸಲ್ವಚೊನಾ ! ಮುಖ್ಯಜಾವ್ನ್.

4) ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ದೇವ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಹೆಂ ನೀಜ್ ಗೀ ? 

ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಏಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್. ತಾಂತುನ್ ಖಂಚಾಚ್ಹ್ ರಿತಿನ್, ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಸಾಕ್ ನಿಷೇದ್ ಯಾ ಧಮನ್ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ನಾಂ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳಿತಾ ಆಸ್ಚಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾತ್`ಯೀ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ನಾಂತ್, ಎಕ್`ಚ್ಹ್ ಏಕ್  ಇಗರ್ಜ್, ಮಂದಿರ್ ಯಾ ಪಳ್ಳಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾಖ್ಲೊ ನಾ. ಸುಮಾರ್ 3 ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ರಷ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಸಲ್`ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೀ ತಾಕಾ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಥೋಡೆ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೊ ಘಡ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರುಪಾರ್ ದುಡ್ವಾಚಿ  ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಯೀ ಥೈಂ ಆಸಾ. ವಿಭಿನ್ನ್  ದೇವ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ದೈವಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಅಚರ್ಸುಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾಂ. 

ಕ್ಯೂಬಾ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳಿತ ಆಸ್ಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ ಥೈಂಚೊ ಲೋಕ್ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಹ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಜಾತಿಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್  ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಚೊನಾ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದೇವಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಚ್ ಕರಾ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್  ವಿಭಿನ್ನ್  ದೇವ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆಸಾಂ? ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಅನಿ ಪಳ್ಳ್ಯೊ  ಫಢುಂಕ್ ನಾಂತ್?  ಕೋಮು ಗಲಾಟೊ, ಧಂಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ  ಜೀವ್  ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್? ಅಸೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ   ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. 

5) ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳಿತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ನಿ ಕಶಿ ವಿಂಗಡ್?  

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳಿತ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ಆಡಳಿತ್ ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಥರಾಚಿ ಆಡಳಿತ  ನೈ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಮಳೊನ್ ಅದಿಕಾರಾಕ್ ಏತ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾರ್  ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಬೂತ್ ಹಾಕ್ಕಾಂಕ್, ಆನಿ ಸೌಕರ್ಯಾಂಕ್,  ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಾನತೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾನುನಾಂ ರಚುನ್ ತಿಂ ಜಾರಿ ಕರ್ತೆಲೆ. ಆಡಳಿತ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲೋಕಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಂಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಳೆತಾಲೆ. ಅಧಿಕಾರ್ ವಿಭಾಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಲಾಬ್ತೊಲೊ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಸಭಾ ಚುನಾಯಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ಇತರ್  ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ   ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ್  ಸದಸ್ಯ್  ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ದೇಶ್ಯಾಚೊ  80 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ 20 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಉಣ್ಯಾ ಜೋಡಿರ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಪಣಾರ್  ಜೀಯೆತಾ, ಅನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಂಸಾರಾತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ 10 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ 4 ಜಣ್ ಅಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ   ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ್ ವರ್ದಿ ತಿಳ್ಸಿತಾ.  ಅಶೆಂ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾಚಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೆ  ಥೊಡೆಚ್ಹ್  ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೋಕಸಭೆಂತ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ತೆ  ಕಾಯಿಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಆನಿ ಕೊರೊಡ್ಪತಿ ಉಮೇದ್ವಾರಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಗರೀಬ್ ಲೋಕಾಕ್ ಜಿಕೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಅತಾಂ ಅಮಿಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಶ್ರೇಶ್ಠ್, ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹ`ಣ್ ಗಾಜ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜಾ ಕಸಿ ಜಿಯೆತಾ? ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಭು ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ತರ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್`ತ್ವ್ ಹೆಂ? ಸರ್ಕಾರ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾನೂನ್ ಘಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸವಲತ್ತ್ ಚಡ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆತಾ. ಹಿ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚಿ ಧಾರೂಣ್ ಸ್ಥಿಥಿ.

6) ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯಾನಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಸಲ್ವಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಕಿತೆಂ?  

ವಯ್ರ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಥೈಂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಜಾರಿ ಜಾವ್ಕ್ ನಾತ್`ಲ್ಲೆಂ.  ಸಮಾಜವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಹ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರಗತಿ ಅನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಬ್`ಲ್ಲಿ ತರೀ ಥೈಂಚಾ ಲೋಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಲಾಭ್ಹೊಂಕ್ನಾ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶೀತಲ್ ಝುಜ್, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಧಿಗ್ಬಂದನ್, ಝುಜಾ ಸಾಹೆತಿಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ, ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಖಾತಿರ್ ಅನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲಿ. ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ ಭಾರತ್, ಚೀನಾ, ಕ್ಯುಬಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಅಫಘಾನಿಸ್ಥಾನ್, ಲಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಕಾಂಗೊ,ದ.ಆಪ್ರಿಕಾ.  ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಗತೆಚೊ ವೊಡ್ ವಾಂಟೊ ಇತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣೆಂಕ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೈಂಚೊ ಲೋಕ್ ನಿರಾಸಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ವ್ಯವಾಸ್ಥೆಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿಂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಡ್ಲೊ.  ಭಂಡವಾಳಿಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನಿ ಸಮಾಜವಾದೆಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮದೆಂಗಾತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಉಬ್ಜೈತಾತ್. ಅಸೆಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿ ಅನಿ ಭಂಡವಾಳಿಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ  ಅಡ್ಕಳಿ ಅನಿ ವಿರೋದಿ ನಿಮ್ತಿ ಥೈಂ ಆಡಳಿತಾಕ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜಾಲಿ. ಜಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನಿ ಸಮಾಜವಾದೆಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ನೈಂ. ಬಗಾರ್ ತಿ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನನುಭವಿ ಮುಖೆಲಿನಿಂ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಸಲ್ವಣಿ. ಸಲ್ವಣೆಂಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕ್ ತಿ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ  ಗರ್ಜೆಚೆಂ. 

7) ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಅತ್ಯಂತ್  ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಅನಿ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿ ಕಿತೆಂ ? 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್. ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಆತಾಂ ಭಾರತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾ ಆದಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಅನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್  ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾ ಆಸ್`ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಧಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹಿ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾ ಸುಮಾರ್ 5 ಹಜಾರ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವರ್ಗ್ ಆಧಾರಿತ್ ಚಾತುರ್ವರ್ಣೀಯ ಧರ್ಮ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ.  ಊಂಚ್, ನೀಚ್, ಸ್ಪರ್ಶ್, ಅಸ್ಪರ್ಶ್, ಸೇವಕ್, ಮಾಲಿಕ್ ಅಸಲೊ ವರ್ಗ್ ಭೇದ್ ಆಚರಣೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜಲ್ಮಾನ್ಚ್ ಊಂಚ್, ನೀಚ್, ಸ್ಪರ್ಶ್, ಅಸ್ಪರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೇದ್ ಕರ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ತಸಲಿ ಅನಿಷ್ಠ್, ಅವ್ಮಾನಿಕ್, ಅಮಾನವೀಯ್  ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್?

No comments:

Post a Comment